1. Hvem kan søge ind?  

Ansøgning med adgangsgivende eksamen

Du skal have en adgangsgivende eksamen for at søge om optagelse på designuddannelsen. Følgende eksaminer er adgangsgivende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelses til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen. 
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF) 
 • Dansk/Fransk Baccalaureat (DFB), Europæisk Baccalaureat (EB), International Baccalaureat (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB), dansk-tysk studentereksamen (DIAP)
 • Udenlandsk eksamen m.v., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som Styrelsen for Internationale Uddannelser (UI) har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen. Du kan læse mere om udenlandske eksaminer på www.ufm.dk/ehb

Vi stiller ikke krav til karaktergennemsnittet i din adgangsgivende eksamen. Den skal blot være bestået. I studiet er det desuden en fordel, at du er fortrolig med Adobe-pakken.

Har du en udenlandsk eksamen, og er du i tvivl, om den er adgangsgivende, kan du undersøge det i eksamenshåndbogen på: www.ufm.dk. Slå op under dit land og gå ind under fanen "Eksaminer". For udvalgte lande kan du også se en vejledning i downloadmenuen til højre.

Årets studenter: Hvis du afslutter din adgangsgivende eksamen efter den 15. marts 2019, skal du anføre det i punkt 4 på KOT-ansøgningen. Når du har bestået din eksamen, skal du uploade dit eksamensbevis til din ansøgning på www.optagelse.dk inden den 5. juli 2019 kl. 12.00.  

Dispensation for adgangsgivende eksamen

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge om dispensation til at følge optagelsesforløbet. Der skal udarbejdes en designopgave som ansøgning, se vejledningen. Får du dispensation, betyder det, at du kan følge optagelsesforløbet på lige fod med de andre ansøgere. Får du ikke dispensation, kan du ikke komme i betragtning til en studieplads.

Dispensationsansøgningen skal indeholde:

 • Dokumentation for egen produktion. Den må højest fylde 5 sider. Siderne skal være forsynet med korte, forklarende tekster.
 • En besvarelse af følgende opgave: ”Udarbejd en refleksion i ord og billeder over et af dine egne designprojekter sammenlignet med et tilsvarende, du har kendskab til”. Besvarelsen må højest fylde 3 sider med følgende fordeling: 1 side med tekst og 2 sider med illustrationer (fotografier, skitser, tegninger).
 • Et CV og en motiveret ansøgning. I din motiverede ansøgning skal du forklare hvorfor du søger ind på designuddannelsen, og hvad du har beskæftiget dig med tidligere. Tilsammen må den motiverede ansøgning med CV højest fylde 3 A4-sider.
 • Dokumentation for uddannelse(r) du har gennemført.

Du skal uploade din dispensationsansøgning som bilag til din KOT-ansøgning. Du kan ikke indlevere en dispensationsansøgning på andre måder.

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2019 kl. 12.00. Husk at sætte kryds i ”Andet adgangsgrundlag” i KOT-skemaet.

Har du fået dispensation fra os, for den adgangsgivende eksamen til designuddannelsen på Designskolen Kolding i 2017 eller 2018, skal du ikke lave en ny dispensationsansøgning. Du skal uploade en kopi af den mail, hvori du fik dispensation som bilag til din digitale KOT-ansøgning. Journalnummeret på skemaet er dit deltagernummer eller dit cpr-nummer.

Vurdering af dispensationsansøgningen

Dispensationsansøgningerne vurderes af Designskolen Kolding. Svar på dispensationsansøgning: Senest den 22. marts 2019. 

Sprogkrav

BA-uddannelsen foregår næsten udelukkende på dansk. Se den engelske version af hjemmesiden for de formelle sprogkrav til udenlandske ansøgere.

Dobbeltuddannelse?

Har du allerede gennemført minimum én dansk videregående uddannelse på bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatniveau, kan du ikke blive optaget på en uddannelse på samme eller lavere niveau. Det vil sige, at har du gennemført én bacheloruddannelse kan du ikke blive optaget på en bacheloruddannelse på Designskolen Kolding. Reglen gælder også, hvis du stadig er indskrevet på en bacheloruddannelse og først gennemfører den i sommeren 2019.

Dispensationsmulighed: Du kan søge om dispensation fra dobbeltuddannelsesreglen hvis du opfylder én af følgende betingelser:

 • Hvis du af helbredsmæssige grunde ikke kan benytte din uddannelse på arbejdsmarkedet.
 • Hvis din uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart 1. september 2019.
 • Hvis din uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet. 

Vi kan ikke dispensere på baggrund af andre forhold end de ovenstående. Ønsker du at søge dispensation for dobbeltuddannelsesreglen skal du vedhæfte din dispensationsansøgning samt fyldestgørende dokumentation herfor, som én samlet PDF fil til din ansøgning på Optagelse.dk.

Fristen for at søge dispensation er 15. marts kl. 12.00

Gå til 2. KOT-ansøgning