Magazine Legepladsen runs story

 on HUB for Design & Play

HUB for Design & Play in Legepladsen.

This month Danish magazine Legepladsen runs a story on the project HUB for Design & Play. Check it out.