FAQ

Gennem årene har vi svaret på mange af de samme spørgsmål. Derfor har vi som en service samlet de hyppigste her, så du ikke behøver spørge selv.

Questions and Answers

Der er ikke krav til kvotienten på din adgangsgivende eksamen. Den skal bare være bestået.

Følgende eksaminer er adgangsgivende:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf) med udvidet fagpakke (fra 2017-)
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • Generel studiekompetence (eux 1. del)
 • Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB), Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP)
 • Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Videregående Uddannelser har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen

Dispensationsansøgning?
Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, skal du søge om dispensation til at følge optagelsesforløbet. Får du dispensation, betyder det, at du kan følge optagelsesforløbet på lige fod med de andre ansøgere. Får du ikke dispensation, kan du ikke komme i betragtning til en studieplads.

Læs https://www.designskolenkolding.dk/sites/default/files/dispensationsansoegning_2018.pdf

Stadig i tvivl om din eksamen er adgangsgivende? Du kan slå din udenlandske eksamen op i eksamenshåndbogen eller kontakt studieadministrationen

Selvom du først består din adgangsgivende eksamen til sommer, skal du stadig søge ind via optagelse.dk til fristen d. 15. marts. Når du så har bestået din eksamen til sommer, skal du senest d. 5. juli kl. 12.00 eftersende dokumentation for, at du har bestået din adgangsgivende eksamen.

En dispensation gælder 3 år frem. Du skal altså ikke lave en ny ansøgning hvert år.
Dvs. at hvis du har fået dispensation fra adgangsgrundlaget i 2016, 2017 eller 2018, så gælder denne stadig til ansøgning i år (2019). Du skal derfor kun søge ind via optagelse.dk. Du skal afmærke "Intet adgangsgrundlag", efterfølgende kan du afmærke, at du har en dispensation. Du skal nu angive et journalnummer. Journalnummeret til din dispensationsansøgning på Designskolen Kolding er dit cpr-nr.

Nordiske ansøgere (Sverige, Norge, Island og Finland) kan søge ind på samme vilkår som danske ansøgere.
Du søger ind via optagelse.dk uden dansk CPR-nr. Følg optagelsesguiden fra Designskolen Kolding.
For at være berettiget til at søge optagelse på en uddannelse, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen.

 • Sverige: en 3-årig gymnasieuddannelse eller tilsvarende.
 • Norge: opnået generel studiekompetence ved en 3-årig studentereksamen fra videregående skole eller tilsvarende.
 • Island: en 4-årig studentsprof med mindst 140 einingar eller tilsvarende
 • Finland: både Ylioppilastutkintotodistus / studentexamensbetyg og lukion päättötodistustus / avgångsbetyg från gymnasiet


Nordiske ansøgere, der behersker dansk, svensk eller norsk er undtaget fra sprogkravet.

Læs mere under Har jeg en adgangsgivende eksamen?

Har du allerede gennemført minimum én dansk videregående uddannelse på bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatniveau, kan du ikke blive optaget på en uddannelse på samme eller lavere niveau. Det vil sige, at har du gennemført én bacheloruddannelse kan du ikke blive optaget på en bacheloruddannelse på Designskolen Kolding. Reglen gælder også, hvis du stadig er indskrevet på en bacheloruddannelse og først gennemfører den i sommeren 2019.

Dispensationsmulighed: Du kan søge om dispensation fra dobbeltuddannelsesreglen hvis du opfylder én af følgende betingelser:

 • Hvis du af helbredsmæssige grunde ikke kan benytte din uddannelse på arbejdsmarkedet. 
 • Hvis din uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart 1. september 2019.
 • Hvis din uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet.

Vi kan ikke dispensere på baggrund af andre forhold end de ovenstående.

Ønsker du at søge dispensation for dobbeltuddannelsesreglen skal du vedhæfte din dispensationsansøgning samt fyldestgørende dokumentation herfor, som én samlet PDF fil til din ansøgning på Optagelse.dk. Fristen for at søge dispensation er 15. marts kl. 12.00.

Udenlandske ansøgere, der ikke har dansk i den adgangsgivende eksamen, skal bestå en prøve i dansk. Nordiske ansøgere, der behersker dansk, svensk eller norsk eller udenlandske ansøgere som har dansk statsborgerskab er undtaget fra denne bestemmelse.
Designskolen Kolding godkender Studieprøven i Dansk som 2. sprog (før 2004 hed den Danskprøve 2). Man skal have bestået prøven i alle discipliner.
Hvis du ved ansøgningsfristen d. 15. marts er meldt til Studieprøven, men endnu ikke har bestået skal du senest d. 5. juli kl. 12:00 indsende dokumentation for bestået prøve.

Designskolen Kolding har afsat et lille antal standby-pladser (ventelistepladser), som du kan ansøge om, når du søger om optagelse på skolen.
Standby-pladserne gives til de ansøgere, hvis optagelsesscore lige præcist ikke rækker til optag. Hvis en optaget ansøger springer fra tilbydes studiepladsen til den ansøger, der har fået tildelt en standby-plads.
Hvis du får en standby-plads, men ikke får tilbudt en studieplads, bliver din standby-plads automatisk til et tilsagn om studieplads det efterfølgende studieår til den uddannelse og studieretning, du har søgt. Du skal dog stadig søge om optagelse i det efterfølgende studieår. 
Du søger om en standby-plads, når du udfylder din online KOT-ansøgning. Du kan altså ikke udelukkende søge en standby-plads.
Hvis du har fået en standby-plads, får du en mail fra os den 28. juli, og du skal være klar til at acceptere tilbuddet om en ledig studieplads helt frem til den 15. august.

Hvis du takker nej til en standby-plads, mister du pladsen, og du ryger ud af både standby- og optagelsessystemet.
Vær opmærksom på, at det betyder, at hvis du får tilbudt en standby-plads med tilsagn om opstart til næste studieår, så bliver du IKKE tilbudt studieplads på nogen af dine lavere prioriteter i dette studieår.

Studieretning er den linje, du gerne vil følge. På Designskolen Kolding kan du væge mellem disse fire studieretninger:

Mode. og tekstildesign
Industrielt Design
Kommunikationsdesign
Accessory Design

 

Vær opmærksom på at Designskolen Kolding ikke længere koordinerer med Kunstakademiets Designskole. Det betyder:
Du søger begge uddannelser på optagelse.dk. Du skal herefter følge optagelsesforløbet på begge skoler.

Nej, vi har ændret optagelsesproceduren, så du skal ikke længere lave en hjemmeopgave. I stedet er der en optagelsesprøve, hvor du skal medbringe et portfolio. Se beskrivelse her

For at komme i betragtning til en studieplads, skal du deltage i optagelsesprøven og adgangssamtalen i Kolding. Designskolen Kolding dispenserer ikke fra denne regel, heller ikke selvom ansøger opholder sig i udlandet. Ansøgere, der ikke møder op til optagelsesprøven og/eller adgangssamtalen, afbryder dermed deres optagelsesforløb i det pågældende år.

Du kan KUN deltage i adgangssamtalen ved at møde op på det tidspunkt, du har fået tildelt i dit brev. Møder du ikke op, er du ikke længere med i optagelsesforløbet, og kan derfor ikke blive optaget.

11. og 12. juni 2019: Du kan hente din portfolio på skolen i tidsrummet 8.30 – 15.30. OBS: Hvis du ikke selv kan hente dit materiale, så henvend dig til studieadministrationen i god tid inden disse datoer.

Designskolen Kolding har desværre færre pladser, end der er ansøgere, der har bestået optagelsesforløbet. Derfor er det kun de ansøgere, der har opnået den højeste score ved optagelsesforløbet, der bliver tilbudt en studieplads.