Medicin doseret med design

Nyt parløb mellem Designskolen Kolding og Aalborg Kommune skal reducere fejlmedicinering

En meget stor del af de utilsigtede hændelser, som bliver rapporteret til Aalborg Kommune, handler om fejlmedicinering. Det er særligt på kommunens plejehjem, i hjemmeplejen og på botilbud, at problemet gør sig gældende. På plejehjemmene udgør ’medicin ikke givet’ 63 % af alle rapporterede hændelser. I hjemmeplejen er det 52 %, og på botilbuddene er det 46 %.

- Vi ved ikke, hvorfor så mange hændelser om glemt medicin opstår på trods af, at der findes sikkerhedsprocedurer, som i vid udstrækning burde forhindre dem, siger leder af Kvalitets- og Innovationsenheden i Aalborg Kommune, Louise Weikop.

Samarbejde
Det er baggrunden for, at den særlige enhed for Kvalitet og Innovation under Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Designskolen Kolding. Det primære mål med aftalen er at få designernes hjælp til at finde en ny løsning, som kan formindske antallet af fejl ved udlevering af medicin inden for ældresektoren.

- Vi ønsker at få undersøgt, hvorfor eksisterende procedurer ikke forebygger fejlen og ikke er dækkende. Hvorfor er de ikke meningsfulde for brugerne? Og hvad kan der gøres for at sikre, at de bliver meningsfulde? Eller om der er behov for en hel anden tilgang, fortsætter Louise Weikop.

Helt konkret betyder partnerskabet, at en gruppe medarbejdere på udvalgte plejecentre gennemfører en designproces under ledelse af Designskolen Koldings professionelle designere og udviklere.

- Det centrale for designeren er at identificere og løse udfordringer og problemer på en måde, som giver mening for de medarbejdere, beboere og eventuelle pårørende, som indgår i de relationer, som medicinadministrationen omfatter. Det betyder, at brugerne kan forbinde sig med løsningerne – emotionelt, funktionelt, socialt og kulturelt, siger rektor for Designskolen Kolding Elsebeth Gerner Nielsen og fortsætter:

- Designerens løsninger virker intuitivt attraktive, fordi de bliver skabt i et spændingsfelt mellem på den ene side designerens skaberkraft og vision og på den anden side brugernes egne erfaringer og ideer. Det skaber en balance mellem nytænkning – det overraskende – og brugernes behov for genkendelse. Dermed undgår man ”spild” i form af produkter, som aldrig når markedet, eller offentlig service, som hverken brugere eller personale finder attraktiv og derfor nemt vender ryggen.

Øget brug af design
Med afsæt i den konkrete case er det ambitionen at øge brug af design i Aalborg Kommunes enhed for Kvalitet og Innovation, ikke mindst fordi der fremover vil være færre ressourcer og flere velfærdsopgaver.

- Derfor er der brug for, at der tænkes kreativt og innovativt. Aalborg Kommune mener, man skal bryde med vante tankegange, og man skal turde gå nye veje for at forbedre og udvikle livskvaliteten for borgerne og ansatte, slutter Louise Weikop.