Rektors nyhedsbrev / Rector's Newsletter April 2018

REKTORS NYHEDSBREV
Først, min varmeste opfordring til at lytte til den nye podcast-serie Legeaftalen, hvor erhvervsliv og designere forklarer, hvad legen kan gøre for os. Så opløftende!

Internationalt
I dag rejser jeg til Barcelona for at deltage i et ”topmøde” for designrektorer fra hele verden. Målet er at sætte fokus på FN’s bæredygtighedsmål (SDG’erne) som løftestang for både en mere fredelig global udvikling (vi har brug for det!) og til at bevise værdien af design. Mere end 300 millioner nye jobs kunne skabes – hvis SDG’erne blev realiseret! Dermed kunne der måske sættes prop i det fysiske og mentale fattigdomshul, som avler frygten for globalisering med medfølgende handelskrige og kulturel indadvendthed som følgesvende. Nye professioner og nye fagligheder (læs: design) kan hjælpe med det.

Vi har i vinter haft besøg af henholdsvis Rama Corpash, leder af industrielt design på Parsons, og Timo Rissanen, som er professor på Parsons inden for bæredygtig mode. Med dem har vi aftalt forskellige samarbejdsprojekter, bl.a. i forhold til SDG 12. Ideen er at begge skoler i den kommende tid finder samarbejdspartnere, som kunne tænke sig at arbejde med SDG 12, som bl.a. drejer sig om cirkulær økonomi. I efteråret forsøger begge skoler at lave et kursusforløb, hvor vi påbegynder adresseringen af de udfordringer, som vi har opstillet sammen med samarbejdspartnerne, og i begyndelsen af 2019 gennemføres vores årlige DesignCamp også med udgangspunkt i SDG 12. Enten her i Kolding eller i New York. Kolding Kommune, Claus Meyers madprojekt i Brownsville, New York, og Civic Design Center, ligeledes i New York, er potentielle deltagere.

Med Timo Rissanen har forskergruppen inden for bæredygtighed aftalt at arbejde videre med projekter inden for bæredygtig mode, herunder om hvorledes mønstre/tryk kan bruges i forhold til at skabe en mere holdbar mode.

Til den internationale boldgade hører også, at vi igen i år deltager på il Salone i Milano fra 18. til 22. april. Jeg glæder mig til være med til at promovere Kolding, herunder vores nye uddannelsesprogrammer med særligt fokus på Design for Play. ”The Play” er overskriften på vores udstilling dernede – og med den retter vi spotlyset mod legens budskaber og sætter scenen for interaktiv og dynamisk hands-on dialog med fokus på samarbejde og kulturmøder.

Lokalt
Vores akkreditering bliver i 2019, så i den kommende tid har vi fokus på én ting: Kvalitet. Vi skal ikke mindst sikre os: 1) at vores trebenede vidensgrundlag implementeres i uddannelsen – herunder KUV – kunstnerisk udviklingsvirksomhed; 2) at vi bruger gæstelærere på en måde, som højner kvaliteten; 3) at de studerendes praktik er af høj kvalitet. En væsentlig forudsætning for kvalitetsarbejdet er, at vores evalueringer fungerer; at de studerende svarer på disse, og at de får en god og relevant feedback på denne. Min varmeste opfordring til at alle hjælper med det!

Vores Udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet er på vej til at komme på plads. Jeg vedhæfter udkastet, som det ser ud i øjeblikket. Der er stadig plads til indvendinger og justeringer, så hvis I har bemærkninger og forslag, så skriv endelig til Line eller mig.

Vi lancerer fra i år nye uddannelsesprogrammer på kandidatuddannelsen. Jeg håber, at I alle har læst om de tre specialiseringer:
Design for People
Design for Planet
Design for Play

Hjælp meget gerne med at formidle dem på de sociale medier.

Godt forår til Jer alle.
Elsebeth

----------

RECTOR'S NEWSLETTER
I really recommend that you listen to our new podcast series: Legeaftalen, in which businesses and designers explain what play can do for us. Very uplifting!

International
Today I am leaving for Barcelona to attend a ”summit” for the heads of design schools from all over the world. The objective is to focus on the UN Sustainable Development Goals as a lever for peaceful global growth (we need it!) and to demonstrate the value of design. More than 300 million new jobs could be created if we were to realise the SDGs! This could put an end to the physical and mental poverty, which feeds the fear of globalization resulting in trade conflicts and cultural introversion. New professions and new competences (read: design) could help us achieve this.

This winter we had the pleasure of having Rama Corpash, head of industrial design at Parsons, and Timo Rissanen, professor of sustainable fashion at Parsons. We have agreed to complete a number of collaboration projects with them, among other things involving SDG 12. The idea is that both schools will now contact relevant collaboration partners who would like to work with SDG 12, which concerns circular economy. This fall both schools will try to set up a course that will address the challenges, which we have defined together with the collaboration partners, and beginning of 2019 we will complete our annual DesignCamp also based on SDG 12. The Camp will take place either in Kolding or in New York. Kolding Municipality, Claus Meyer’s food project in Brownsville, New York, and the Civic Design Center, also based in New York, are considered to be potential participants.

Our sustainability research team will work with Timo Rissanen on projects relating to sustainable fashion, including how to use patterns/print to create durable fashion.

18-22 April we will once again be attending the Milan Design Week. I look forward to promoting Kolding, including our new MA programme with particular focus on Design for Play. “The Play” will be the title of our exhibition, and with it we direct the spotlight upon the importance of play and set the stage for interactive and hands-on dialogue focusing on collaboration and cultural encounters.

Local
We will achieve our accreditation in 2019, so for now we will focus on one thing: quality. We need to make sure 1) that our three-part knowledge base is implemented in the education, including artistic development work; 2) that we use our visiting faculty to improve the quality of our programmes; 3) that the students complete top-quality internships. One important prerequisite for our quality work to be successful is that our evaluations and assessments work; that the students respond and that they receive valuable feedback in return. I encourage everyone to help achieve this!

We have almost finalised our Development Contract with the Ministry of Higher Education and Science. Please find the current draft attached. There is still room for comments and adjustments, so if you have any suggestions, please contact Line or me.

This year we launch a new MA programme. I hope you have all read about the three specialisations on the website:
Design for People
Design for Planet
Design for Play

Please help communicate the new programme through your social media channels.

Happy Spring to all!
Elsebeth

I no longer wish to receive this newsletter.


- - - This is a test version of the newsletter. - - - --6b93c3794c3d1814e65d3e04de7f8b67-- --793b699c79faaa09321b95d61638bfed--