Praktik i
udlandet

På Designskolen Kolding er praktik et obligatorisk element i BA-uddannelsen.

I studieåret 2016/2017 vil der alene være mulighed for praktik på kandidatuddannelsen for bachelorer fra Designskolen Kolding. Det betyder, at studerende der kommer fra andre skoler ikke vil have mulighed for at komme i praktik. Fra studieåret 2017/2018 vil der ikke være mulighed for praktik på kandidatuddannelsen.

Ved praktik inden for Europa er det muligt at ansøge om et Erasmus-stipendium. Designskolen Kolding råder ikke over stipendiemuligheder for praktik uden for Europa.

Erasmus+ praktik

Praktik under Erasmus+programmet

Med Erasmus+ programmet har studerende mulighed for at komme i Erasmus+ Traineeship. For at komme i praktik, skal du først finde et praktiksted og herefter kontakte det internationale kontor for at høre om praktikken kan foregå i regi af Erasmus+-programmet. Det er således koordinatoren som godkender at praktikken kan foregå i regi af Erasmus+ programmet. 

Ansøgningsfrist

Der er ingen ansøgningsfrist. Ansøgningerne vil blive behandlet efter først-til-mølle-princip indtil skolens Erasmus-bevilling er opbrugt.

Krav for at komme i Erasmus+ Traineeship

Du skal være indskrevet på DK som fuldtidsstuderende Opholdet skal finde sted udenfor Danmarks grænser og være forskelligt fra det land den studerende officielt bor i.

Hvor kan du komme i praktik?

Du kan komme i praktik i alle de lande, som indgår i Erasmus+ programmet. I alt indgår 34 lande i Erasmus-samarbejdet, fordi de er EU-medlemmer, kandidater til at blive det eller EFTA/EØS-lande (se også listen over lande i det nedenstående) I private og offentlige virksomheder, forskningscentre, andre institutioner og organisationer.

Du kan også tage i Erasmus+ Traineeship på et universitet (her er der intet krav om, at der skal være en bilateral aftale mellem de to universiteter, men det modtagende universitet skal have et Erasmus Charter of Higher Education) – vær opmærksom på, at det ikke må forveksles med Erasmus+ Exchange

Praktikopholdet kan ikke foregå i EU-institutioner, institutioner som administrerer EU-programmidler eller danske repræsentationer i udlandet (fx ambassader)

Hvor længe kan du være i praktik?

Praktikopholdet skal vare mellem 2-12 måneder Praktikopholdet må ikke gå på tværs af de akademiske år (forårssemester + efterårssemesteret) Du kan som noget nyt under Erasmus+ programmet komme på Erasmus-ophold (enten Erasmus praktik eller Erasmus studieophold) flere gange. Du kan komme af sted i op til 12 måneder på din bacheloruddannelse og 12 måneder på din kandidatuddannelse. Du kan således dele dine ophold op i mindre ophold af fx tre måneders varighed. Det betyder dog også, at hvis du ønsker at kombinere et Erasmus praktikophold med et Erasmus studieophold, vil begge ophold indgå i de totale 12 måneder pr. uddannelsesniveau. Fx kan du i løbet af din bacheloruddannelse tage på Erasmus studieophold i 5 måneder og Erasmus Traineeship i 7 måneder (5+7=12). Vær dog opmærksom på skolens egne interne regler for placering af udveksling og praktik.

Hvad er stipendiebeløbet?

Det månedlige stipendie for Erasmus+ programmet er differentieret, alt efter hvilket land du skal til. Fordi Danmark er et højomkostningsland gives der aldrig den højeste sats til danske studerende, da EU Kommissionen har bestemt, at studerende, der rejser fra et højomkostningsland til et andet højomkostningsland kun kan få mediumsatsen. Den højeste sats er forbeholdt studerende, som rejser fra lande med medium eller lave leveomkostninger og til et land med høje leveomkostninger.

For danske studerende betyder dette altså, at der kun kan gives to forskellige satser; medium- og lav-omkostningssatsen.

 • Medium sats – 400 Euro pr. måned: Danmark, Irland, Frankrig, Italien, Østrig, Finland, Sverige, Storbritannien, Liechtenstein, Norge, Schweiz (for Schweiz, læs nedenstående)
 • Lav sats – 350 Euro pr. måned Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Spanien, Kroatien, Cypern, Luxembourg, Holland, Portugal, Slovenien, Island, Tyrkiet, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Makedonien

Stipendiesatsen afhænger af den samlede bevilling som skolen modtager fra EU Kommissionen det pågældende akademiske år. Satserne i det ovenstående er for det akademiske år 2014-2015. Erasmusstipendiet gives som supplement til din SU og til dækning af merudgifter i forbindelse med dit ophold.

Schweiz

Schweiz deltager ikke i Erasmus+ programmet i 2014-2015. Dette betyder, at du kun kan få stipendium til et praktikophold, hvis du skal i praktik på et universitet. Derfor vil det være dit værtsuniversitet, som står for proceduren og udbetalingen af dit stipendium.

Hvad betyder det at praktikopholdet ikke må være studietidsforlængende?

At praktikopholdet ikke må være studietidsforlængende betyder, at hvis du ikke kan opnå fuld ECTS optjening i forbindelse med dit praktikophold (30 ECTS / semester), så skal du aftale med din vejleder, hvordan du aflægger de manglende ECTS point, sådan at din samlede studietid ikke forlænges.

Hvordan søges der?

Når praktikpladsen er fundet, ansøges det internationale kontor via følgende dokumenter:

Sådan søger du Erasmus+ Traineeship

 • Du finder selv et egnet praktiksted i et af de 34 Erasmus programlande, du kan få hjælp hertil via skolens Erhvervs- og Karrierecenter og gennem fagleder
 • Dit praktikophold skal godkendes af fagleder og rektor. Dette sker gennem udfyldelse og indgåelse af skolens kontrakt. Den finder du på skolens intranet.
 • Du kontakter derefter det internationale kontor for at få godkendt praktikopholdet i regi af Erasmus+ Traineeship
 • Learning Agreement for Traineeship udfyldes og underskrives af dig og virksomheden og afleveres til det internationale kontor
 • Du skal sikre en udfyldelse og underskrift af Acceptance Form fra virksomheden. Denne sendes til det internationale kontor.
 • Herefter vil du modtage et Bevillingsbrev/Erasmus+ Grant Agreement, som du skal udskrive, printe, scanne og sende til det internationale kontor, før du tager afsted på dit praktikophold
 • Dernæst skal du udføre en sprogtest, hvis ikke undervisningssproget er dit modersmål. 80% af dit Erasmus+ stipendie udbetales.
 • Når du har afsluttet dit praktikophold skal du sende den udfyldte og underskrevne Traineeship Certificate (sidste del af din Learning Agreement for Traineeship), en erfaringsrapport (nærmere information om rapport gives på afdelingen). Denne rapport skal bestås førend Erasmus+ Traineeship endeligt kan godkendes.
 • Du skal udføre endnu en sprogtest og sluttelig foretage en elektronisk evaluering af dit ophold.
 • De resterende 20% af stipendiet afregnes.

Forsikring i Erasmus+ Traineeship

I det nye Erasmus+ program er der skærpede krav til at studerende, der tager i Erasmus praktik er dækket af ulykkes – og ansvarsforsikring (accident and liability insurance). Dette skal markeres i Learning Agreement, hvor du skal sætte kryds ved om du er dækket på disse to områder af den modtagende institution/organisation. Som studerende ved Designskolen Kolding vil du ikke være dækket af forsikring tegnet af skolen. Kravet til forsikring er også beskrevet i artikel 5 i den Erasmus+ Grant Agreement.

På Erasmus+ Grant Agreement skriver du under på, at du selv er ansvarlig for at have de fornødne forsikringer. Derfor skal du altid, før du påbegynder dit Erasmus praktikophold, undersøge om den modtagende institution/organisation har en ulykkes- og ansvarsforsikring, som gælder dig eller om du skal tegne din egen ulykkes- og ansvarsforsikring. Som Erasmusstuderende skal du også altid huske at bestille European Health Insurance Card (det blå sygesikringskort) og overveje, om du har brug for at tegne yderligere sundhedsforsikring.

Bemærk: Vi kan ikke udbetale dit Erasmusstipendie, før vi har set bevis for, at du er dækket af ulykkes- og ansvarsforsikring. Er du ikke dækket af praktikstedet, skal vi derfor bede dig sende en kopi af din forsikringspolice til os. Læs mere om det blå sygesikringskort her 

Erasmus+ praktik efter endt uddannelse

I det nye Erasmus+-program har du mulighed for at komme i Erasmus-praktik som færdiguddannet bachelor eller kandidat. Praktik efter endt uddannelse følger generelt reglerne og processen der er beskrevet under Praktik under Erasmus-programmet.

Du skal dog være opmærksom på følgende som kun er gældende for praktik efter endt uddannelse:

Særlig regler gældende for Erasmus-praktik efter endt uddannelse

 • Du skal være indstillet og godkendt af din videregående uddannelsesinstitution inden du afslutter din uddannelse
 • Praktikopholdet skal være afsluttet indenfor et år efter, at du har afsluttet din uddannelse
 • Praktik efter endt uddannelse tæller med i de samlede 12 måneder, som Erasmus+ tillader, at en studerende er på studie- eller praktikophold i løbet af deres BA- eller KA-uddannelse. Dvs. har du været på studieophold i 6 måneder på den uddannelse (BA eller KA) du afslutter, kan du komme i praktik efter endt uddannelse i max. 6 måneder.

Ansøgningsproces 

 • For studerende på KA-niveau: minimum tre måneder inden udløb af dit studium skal du sende udfyldt Learning Agreement for Traineeship samt kopi af praktikaftalen til det internationale kontor. Learning Agreement for Traineeship skal være underskrevet af relevant fagleder og modtagerinstitutionen (kontaktpersonen, der er ansvarlig for dig under dit praktikophold)
 • For studerende på BA-niveau: minimum tre måneder inden du afslutter din uddannelse sender du Learning Agreement for Traineeship. Learning Agreement for Traineeship skal være underskrevet af relevant fagleder modtagerinstitutionen (kontaktpersonen, der er ansvarlig for dig under dit praktikophold)
 • Erasmus-stipendie udbetales indenfor tre måneder efter modtaget ansøgning – dog tidligst en måned før opholdets start
 • Efter endt praktikophold skal du indsende ”Section to be completed after mobility” i Learning Agreement med underskrift fra modtagerinstitutionen til det internationale kontor

Hvad er stipendiebeløbet?

Det månedlige stipendium for Erasmus+ programmet vil være differentieret, alt efter hvilket land du skal til. Eftersom Danmark er et højomkostningsland, betyder det for danske studerende, at der kun kan gives 2 forskellige satser; mellem- og lav-omkostningssatsen. Se mere under Praktik under Erasmus-programmet. Der ydes ikke ekstra støtte til studerende, der tager i praktik efter endt uddannelse. Det er muligt at tage i praktik efter endt uddannelse med stipendiemidler fra Erasmus+ i det akademiske år 2014/2015 og fremefter.

Danske dagpengeregler i forhold til Erasmus-praktik efter endt uddannelse

 • Du kan ikke modtage dagpenge under et praktikophold i udlandet. Derfor skal du melde dine dagpenge fra i den periode, du opholder dig i udlandet og ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked
 • Ift. medlemskab af a-kasse som dimittend, er det muligt at holde orlov fra dagpengeudbetaling i op til 12 måneder. Under orloven skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du mister ikke din dagpengeret på to år, da den skal bruges indenfor tre år.
 • Du er dog selv ansvarlig for at være opdateret omkring ovenstående regler.

Kontakt

Ansøgning og spørgsmål sendes til det internationale kontor. Designskolen Koldings internationale kontor er bredt forankret i uddannelsen og forskningen på skolen. Kontoret fungerer som strategisk samarbejdspartner på tværs af skolens institutter, udviklingsafdeling og ledelse. Kontoret arbejder med emner som internationale studenter- og lærerudvekslinger, praktik, tværnationale samarbejdsprojekter og strategisk udvikling.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.