Rum og relationer

Fakta

Projekttitel
Rum og relationer
Samarbejdspartnere
Vejle Kommune, Vejle Bibliotekerne, Biblioteket Sønderborg og Laboratoriet for Socialt Design ved Designskolen Kolding.
Projektledelse
Designskolen Kolding
Emner
Rum, wayfinding, stemninger, funktioner, brugerinddragelse, konceptudvikling.
Periode
2014

Rum og relationer

Rum og Relationer er et projekt, som Laboratoriet for Socialt Design på Designskolen Kolding har udarbejdet i samarbejde med Vejle Kommune, Vejle Bibliotekerne og Biblioteket Sønderborg.

Projektet handler om at undersøge og udvikle scenarier for det multifunktionelle ankomstrum i fremtidens kulturhuse.
Formålet er at udvikle og afprøve ideer og forslag til design og indretning af multifunktionelle rum, så rum og relationer passer til hinanden, samt afprøve ideer til indpasning af vidt forskellige funktioner i samme multifunktionsrum, så der udarbejdes multifunktionelle designmæssige løsninger, der kan imødekomme forskellige brugeres behov hen over dagen.
Kerneudfordringen er, hvordan man får afstemt forventningerne og skabt en fælles forståelse af at arbejde sammen, være sammen og dele rum på alle tider af døgnet, så rummet kan imødekomme de mange forskellige behov, huset brugere vil have til rummet.

Rummet som vært

Vi har arbejdet ud fra tesen: Rummet som vært. Hvad skal der til, for at rummet opleves indbydende, favnende og relevant for mange forskellige fremtidige brugere? “en vært sørger for at alle har det godt, og at der er noget for alle at lave.
En god vært kan invitere en uhomogen gruppe til sin fødselsdag og sørge for, at alle oplever sig velkomne, og at HER er interessant at være….”
Der blev derfor fokuseret på, hvad der skal til i et multifunktionelt rum, for at det fungerer for alle brugere.

Tid og møde

Projektet har også i sit løsningsforslag haft fokus på mødet mellem mennesker, både de planlagte og det spontane møde. Sidst har projektet arbejdet med at sikre sig at der vil ske en designmæssig løsning, hvor der skabes et rum der er levende på flest mulige timer af døgnet.

Opgavebesvarelse

Projektafleveringen består både af en metodisk del, der handler om at klæde kunden på som bevidst bygherre, og en mere konkret løsningsfokuseret konkret besvarelse på opgaven, hvor der peges på designmæssige indretningsforslag til ankomstrummet.

På grund af opgavens ramme, hvor der ikke på nuværende tidspunkt eksisterer konkrete rum, der skal udformes og indrettes, består en del af opgaven også i at klæde Vejle Kommune, Vejle bibliotekerne og Biblioteket Sønderborg på til at kunne være mere bevidste bygherrer til fremtidens arbejde.

Resultater

Den samlede aflevering består derfor af:

1. Et dialogredskab, -et diskussionsspil. Et spil der danner rammen for at forstå kompleksiteten i opbygningen af et multifunktionelt rum. Det fungerer således, at det kan bruges internt i en fremtidig projektgruppe, og samtidig også som et dialogredskab til at kunne snakke med fremtidens brugere af rummet.

2. En mere konkret rummelig besvarelse udarbejdet på baggrund af de indsigter, der er kommet frem gennem projektets analysearbejde.

Denne aflevering består af en række anbefalinger til det store og det lille multifunktionelle ankomstrum. Hvordan kan man bruge henholdsvis det lille og store rum skildret gennem nogle konkrete situationer ?

Oplevelsen, udformningen og brugen af de to rum forklares og beskrives gennem en række scenarier og fortællinger, der er skildret gennem en række brugerprofilers besøg i rummet.

I den konkrete rumlige besvarelse er der særligt fokus på:
• rummets brug over tid - hvordan bliver det brugt i løbet af et døgn?
• brugertyper - hvem bruger det, hvornår og hvordan?
• det store og det lille rum - hvad kan de to rum, potentialer og udfordringer?

Medarbejdere fra Designskolen Kolding

Medarbejdere i projektet er arkitekt MAA Anne Corlin arkitekt maa , Sidse Carroll arkitekt maa, designer Allan Schmidt og designer Jane Bjerregaard Kloster fra Laboratoriet for Socialt Design på Designskolen Kolding.

Kontakt